Seværdigheder i Israel

Åben kort
Coat of arms: Israel

20:00:20

Landekode ISO IL

Telefonopkald +972

Tidszone Asia/Jerusalem

Hovedstad Jerusalem

Mest populære byer

AfulaNorddistriktetBefolkning:47 014
ArielJudea and SamariaBefolkning:19 220
AshdodSyddistriktetBefolkning:220 174
AshkelonSyddistriktetBefolkning:134 454
BeershebaSyddistriktetBefolkning:205 810
EilatSyddistriktetBefolkning:50 072
HaderaHaifa-distriktetBefolkning:91 707
HaifaHaifa-distriktetBefolkning:279 591
JerusalemJerusalem-distriktetBefolkning:882 652
KarmielNorddistriktetBefolkning:45 300
Kiryat ShmonaNorddistriktetBefolkning:22 948
NazarethNorddistriktetBefolkning:75 922
NetanyaCentraldistriktetBefolkning:207 946
Petah TiqwaCentraldistriktetBefolkning:236 169
RamlaCentraldistriktetBefolkning:74 964
Rishon LeZionTel Aviv-distriktetBefolkning:247 323
Tel AvivTel Aviv-distriktetBefolkning:438 818
TiberiasNorddistriktetBefolkning:43 148

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning